Strategie pro Prahu

Strategický plán obce

Strategický plán nabízí hlavnímu městu reálnou cestu k prosperitě, zdravému a kulturnímu prostředí i k zachování a rozvoji těch hodnot, pro které je Praha považována za jedno z nejkrásnějších měst Evropy i světa.

Podpora modrozelené infrastruktury

Městská část Praha 4 reaguje na změny klimatu, negativní projevy tepelného ostrovu města a s tím související periody dlouhodobého sucha zaváděním konkrétních adaptačních opatření. Především se soustřeďuje na efektivní hospodaření se srážkovými vodami, výsadbu nové vegetace, náhradu nepropustných povrchů a posilování druhové diverzity hmyzu ve městě.


Investice a opravy

Nedílnou a veledůležitou součástí rozpočtu radnice jsou investice. Kromě zvyšování komfortu městského způsobu života obyvatel a zlepšování funkční a vizuální hodnoty městského prostředí se MČ Praha 4 soustřeďje na pravidelné opravy či celkové rekonstukce jí spravovaného majetku, zařízení a infrastruktur.Místní Agenda 21 a participativní plánování s veřejností, ekologická osvěta
Prevence kriminality

Prevence kriminality představuje soubor nerepresivních opatření směřujících k předcházení páchání kriminality, snižování její závažnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Pro zajištění prevence kriminality a rizikového chování ohrožených částí populace a celkově zajištění kvalitních podmínek pro bezpečný život obyvatel má městská část zpracovanou Strategii prevence.